پروژه سیستم سویچینگ برای کمربند ایمنی با قابلیت تشخیص و هشدار به سرنشین

پروژه سیستم جلوگیری از افت برق‌رسانی در زمان استارت خودرو

پروژه سیستم هوشمند برق رسانی در چراغ‌های راهنمایی

پروژه مسیریابی ذرات در میکرویکوپ اتمی با استفاده از الگوریتم ترکیبی IPSO و آتاماتای سلولی

پروژه طراحی سیستم‌های امنیتی خودرو و مدل سازی و کالیبراسون ترکیبی سنسور‌ها

پروژه طراحی دستگاه میکرونانومنیپولاتور بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی