انسان ها مى توانند از سیاه چاله ها فرار کنند!Humans could escape from black holes

ارسال شده در: خبرهای فناوری News | ۰

Screen-Shot-2015-07-23-at-11.45.06-PM-300x262

Humans could escape from black holes, rather than getting stuck in them, according to a new theory proposed by Stephen Hawking.

Unfortunate space travellers won’t be able to return to their own universe, according to Hawking. But they will be able to escape somewhere else, he has proposed at a conference in Stockholm.

Black holes in fact aren’t as “black” as people thought and could be a way of getting through to an alternative universe.

“The existence of alternative histories with black holes suggests this might be possible,” Hawking said, according to a report from Stockholm University. “The hole would need to be large and if it was rotating it might have a passage to another universe. But you couldn’t come back to our universe. So although I’m keen on space flight, I’m not going to try that

 

انسان ها مى توانند از  سیاه چاله ها فرار کنند! نه اینکه در آن گیر کنند، بر اساس تئورى جدیدى که توسط استفن هاوکینگ مطرح شده است!

بر اساس گفته هاى هاوکینگ در کنفرانسى در استکهلم متاسفانه #مسافران  فضایى نمى توانند به زمین خود بازگردند، اما آنها مى توانند به جاى دیگرى فرار کنند!
سیاه چاله ها در حقیقت به آن سیاهى که مردم فکر مى کنند نیست و مى تواند راهى براى عبور به جهانى ثانویه باشد.

بر اساس گزارشى از دانشگاه استکهلم و  به گفته هاوکینگ وجود داستان هاى ثانویه با سیاه چاله ها امکان این امر را نشان مى دهد. وى همچنین بیان کرده: چاله ها نیازمند بود بزرگ باشند اگر مى چرخیدند و ممکن است یک صفحه به جهانى دیگر باشد. اما شما نمى توانید به جهان خودمان بازگردید، پس من به دقت پرواز هاى فضایى را مد نظر دارم اما قصد انجام آن را ندارم.

منبع:independent

قسمت گفتگوها بسته شد.