این برگه شامل دو بخش

پروژه های AVR  و

آموزش میکروکنترل های AVR

می باشد.

avr_chip_small